Artikel 1: voorwaarden toepassing
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Hart voor
Coaching en haar opdrachtgevers voor het geven van advies en/of over de uitvoer van trainingen,
workshops, opleidingen, coachgesprekken of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke
en/of professionele groei.
1.2 In de hierop volgende tekst draagt de naam “Hart voor Coaching” de volgende betekenis: “Hart voor
Coaching en de voor de uitvoer van overeengekomen opdrachten door deze organisatie ingeschakelde
derden”.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Hart voor Coaching deze
afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.


Artikel 2: offertes en overeenkomsten
2.1 Alle door Hart voor Coaching gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen,
tenzij anders aangegeven. Hart voor Coaching is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding
hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging
schriftelijk aan Hart voor Coaching is bevestigd en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien
werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk
betwist.
2.2 Prijzen in offertes zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
2.3 Naast de voorwaarde in artikel 2.1, is er sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan
Hart voor Coaching een schriftelijke opdracht verstrekt voor het geven van advies en/of het opleiden,
trainen of coachen van één of meer deelnemers. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende
verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een getekend contract, een brief, een e-mail of
een ingevuld inschrijvings- of aanmeldingsformulier van Hart voor Coaching. Het is ook mogelijk dat Hart
voor Coaching in overleg met de opdrachtgever een brief stuurt om een mondelinge opdracht te
bevestigen.
2.4 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Hart voor Coaching een termijn is
overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de
overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Hart voor Coaching op. De
opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op
schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in
overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen Hart voor Coaching de overeenkomst dient uit te voeren,
overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding
van de overeenkomst.
2.5 Als Hart voor Coaching de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een
gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders
taak is. Hart voor Coaching aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de
uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.


Artikel 3: rechten en plichten
3.1 Bij elke overeenkomst tussen Hart voor Coaching en haar opdrachtgever verplicht Hart voor Coaching
zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap
en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Hart voor Coaching kan en mag verwachten op het moment
dat de opdracht tot stand komt.
3.2 Met elke overeenkomst tussen Hart voor Coaching en haar opdrachtgever accepteert Hart voor
Coaching een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Hart
voor Coaching zich als leverancier niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor
beide partijen bevredigend is.
3.3 Hart voor Coaching heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met Hart voor
Coaching gesloten overeenkomst. Hart voor Coaching verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst
mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.
3.4 Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar
verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet
binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen
zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de
beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
3.5 Als Hart voor Coaching voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of
medewerking van de opdrachtgever of deelnemer(s), is Hart voor Coaching van haar verplichtingen
gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of deelnemer(s) nalaten om de benodigde informatie of
medewerking tijdig en gedegen te verlenen.
3.6 Als de met Hart voor Coaching gesloten overeenkomst betrekking heeft op het herhaaldelijk leveren
van eenzelfde prestatie bij de opdrachtgever, is de met Hart voor Coaching gesloten overeenkomst van
kracht voor de duur van één jaar, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Zo’n overeenkomst wordt
steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze
verlenging de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging
wederzijds niet tot een schadevergoeding verplicht zijn.


Artikel 4: doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)
4.1 Trainingen, workshops, opleidingen of andere activiteiten die de vergroting van kennis, inzicht en
vaardigheden van mensen tot doel hebben, gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig
zijn, zoals overeengekomen met de opdrachtgever.
Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt Hart voor Coaching mogelijke alternatieven met de
opdrachtgever of deelnemer.
4.2 Hart voor Coaching plaatst deelnemers in een bepaalde training, workshop, opleiding of andere
karakteristieke activiteit van Hart voor Coaching in de volgorde waarin de aanmelding heeft
plaatsgevonden.
4.3 Op sommige van onze programma’s zijn toelatingseisen van toepassing. In zulke gevallen is toelating
tot deze programma’s afhankelijk van een schriftelijke of mondelinge toetsing van het niveau van de
deelnemer(s).
4.4 Een deelnemer kan zich in overleg met Hart voor Coaching en de organisatie waar deze persoon toe
behoort laten vervangen door een andere deelnemer als de wijziging tenminste 48 uur voor aanvang van
de eerste trainingsdag schriftelijk aan Hart voor Coaching is doorgegeven. Voor vervanging berekent Hart
voor Coaching een bedrag van € 50,= aan administratiekosten door aan de opdrachtgever. Als het gaat om
een programma waarop toelatingseisen van toepassing zijn, vervalt de mogelijkheid tot vervanging, tenzij
tijdige toetsing organisatorisch haalbaar is. De kosten voor de toetsing van de vervanger worden
doorberekend aan de opdrachtgever.


Artikel 5: verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van programma’s
5.1 Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst met Hart voor Coaching kan
alleen schriftelijk plaatsvinden.
5.2 Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt
aan een programma op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing,
annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Hart
voor Coaching en haar opdrachtgever ongekort van kracht.
5.3 In het geval van lopende of open programma’s is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging
kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.
5.4 Voor verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang
berekent Hart voor Coaching een bedrag van 75% van het de overeengekomen kosten aan de
opdrachtgever door. De overige kosten komen met de verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel
opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang te vervallen.
5.5 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is
de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen kosten aan Hart voor Coaching te vergoeden.
5.6 Bij verplaatsing binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever
verplicht om 50% van de overeengekomen kosten aan Hart voor Coaching te vergoeden voor de
oorspronkelijk besproken data.


Artikel 6: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van maatwerk
6.1 In het geval van trainingen die Hart voor Coaching voor de opdrachtgever op maat heeft gemaakt is
verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot acht weken voor aanvang van de
eerste bijeenkomst.
6.2 Als de opdrachtgever binnen acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door Hart voor
Coaching op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleiding verplaatst, annuleert, ontbindt of
opzegt, brengt Hart voor Coaching naast een bedrag van € 250,= administratiekosten, de door Hart voor
Coaching gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening bij de
opdrachtgever.
6.3 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is
de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en
eventuele locatiekosten) aan Hart voor Coaching te vergoeden.


Artikel 7: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van coaching en andere
begeleidingstrajecten en operationele ondersteuning
7.1 Bij annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van coaching en/of andere begeleidingstrajecten
en/of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de
opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom
verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.
7.2 De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te
annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Hart voor Coaching


Artikel 8: overmacht
8.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien
sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.
8.2 Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in
gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het
recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke
tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
8.3 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan
hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het
digitale netwerk.


Artikel 9: honorarium & betalingsvoorwaarden
9.1 Het honorarium van Hart voor Coaching bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf
bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van
tarieven per, door Hart voor Coaching gewerkte tijdseenheid.
9.2 Alle door Hart voor Coaching opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
9.3 Alle door Hart voor Coaching opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve
van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden.
9.4 Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente
verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde
bedrag.
9.5 Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van
bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan Hart voor Coaching
in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of
daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.
9.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de
overeengekomen honoraria aan te passen.
9.7 Indien op verzoek van de opdrachtgever door Hart voor Coaching zo nodig specialistische
werkzaamheden in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van
mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt
tussen partijen.
9.8 Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Hart voor Coaching hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van
al deze opdrachtgevers zijn verricht.


Artikel 10: overname van personeel
10.1 Het is geen van de in een overeenkomst betrokken partijen toegestaan tijdens de looptijd van de
overeenkomst en/of binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere
partij betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen, anderszins
werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na
voorafgaand mondeling overleg en schriftelijke toestemming van de andere partij.


Artikel 11: intellectuele eigendom en auteursrechten
11.1 De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door Hart voor Coaching aan de opdrachtgever
verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen
opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.
11.2 Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden
bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer van door Hart voor Coaching aan de opdrachtgever
geleverde producten en diensten, is en blijft Hart voor Coaching voor, tijdens en na de opdracht
(behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een
niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.


Artikel 12: aansprakelijkheid
12.1 Hart voor Coaching is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die
aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Hart voor Coaching en haar medewerkers.
12.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Hart voor Coaching in geen enkel geval
aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben
opgelopen tijdens projecten die Hart voor Coaching bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze
clausule.
12.3 Wanneer Hart voor Coaching is gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade,
is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.
12.4 De totale vergoeding van Hart voor Coaching aan haar opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan €
10.000,=.
12.5 Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die Hart voor
Coaching uitvoert bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten
deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen
verantwoord en aanvaardbaar is.


Artikel 13: geheimhouding van vertrouwelijke informatie
13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk
als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2 Als Hart voor Coaching op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken en als Hart voor Coaching zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Hart voor Coaching niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.


Artikel 14: persoonsgegevens
14.1 Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de opdrachtgever
Hart voor Coaching bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van
deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Hart voor Coaching beheert deze
gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen
doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.